විශ්වසනීය පුද්ගල අනන්‍යතාව හැඳුනුම්පතයි
Hit Counter පැමිණි අමුත්තන්
 

ගංවතුරින් හා නායයෑමෙන් අවතැන් වූ ජනතාව වෙනුවෙන්
ජාතික හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීමේ  විශේෂ වැඩසටහනක්

 
 

ගංවතුරින් හා නායයෑමෙන් අවතැන් වූ හා පීඩාවට පත් වූ ජනතාවගේ අස්ථානගත වූ හැඳුනුම්පත් සහ පළුදු වු, විරූපී වු හා අපැහැදිලි තත්ත්වයට පත්ව ඇති ජාතික හැඳුනුම්පත් සඳහා හැඳුනුම්පතෙහි දෙවන පිටපතක් නිකුත් කිරීමේ විශේෂ වැඩපිළිවෙලක් අප දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් සංවිධානය කර ඇත.


මෙහිදී , උප්පැන්න සහතිකය, අනුමාන වයස් සහතිකය, ලේඛන සෙවීමේ ප්‍රතිඵල සටහන යනාදී මූලික ලේඛන නොමැති වුව ද ඉල්ලුම්කරුවන් විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන ඉල්ලුම්පතේ ඇතුළත් තොරතුරු සමඟ දෙපාර්තමේන්තු වාර්තා සැසදීමෙන් අනතුරුව ජාතික හැඳුනුම්පත් සකස් කිරීම සඳහා කටයුතු සුදානම් කර ඇත.


සියලුම ඉල්ලුම්කරුවන් අදාළ ප්‍රදේශයේ ග්‍රාම නිලධාරී වෙතින් හැඳුනුම්පත් සැකසීම සඳහා වන ඉල්ලුම්පත් ලබා ගත යුතුය. හැඳුනුම්පත අස්ථාන ගත වී ඇති සියලුම ඉල්ලුම්කරුවන් ඒ පිළිබඳව සඳහන් පොලිස් වාර්තාවක් ද සමඟ අදාළ ප්‍රදේශයේ ග්‍රාම නිලධාරී හා ප්‍රාදේශීය ලේකම් අනු අත්සන් සහිතව නිසි ලෙස සම්පූර්ණ කරන ලද ඉල්ලුම්පත දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතු වේ.


මෙම විශේෂ වැඩසටහන යටතේ හැඳුනුම්පත් සැකසීමේ දී , විපතට පත් ප්‍රදේශයේ ග්‍රාම නිලධාරී හා ප්‍රාදේශීය ලේකම් විසින් අදාළ ඉල්ලුම්කරුවන් ගංවතුරින් සහ නායයෑමෙන් විපතට පත්ව ඇති බවත්, හැඳුනුම්පත සැකසීමට අවශ්‍ය ලේඛන විනාශ වී ඇති බවත් සනාථ කර තිබීම අනිවාර්යය වේ.

 
   
කොමසාරිස් ජනරාල් - පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව