විශ්වසනීය පුද්ගල අනන්‍යතාව හැඳුනුම්පතයි
Hit Counter පැමිණි අමුත්තන්

නව කොරෝනා වෛරසය ව්‍යාප්ත වීමේ අවදානමෙන් මහජනතාව ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීමේ එක්දින සේවාව 2020.03.17 දින සිට තාවකාලිකව අත්හිටුවනු ලැබේ.

මේ වන විට රටේ පවතින සෞඛ්‍ය තත්ත්වය පිළිබඳව සලකා බලා කොරෝනා වෛරසය තවදුරටත් පැතිර යාමේ අවදානම සීමා කිරීමේ අරමුණෙන් මහජනතාව විශාල වශයෙන් එක්රැස් වන පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන කාර්යාලයේ හා දකුණු පළාත් කාර්යාලයේ ජාතික හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීමේ එක්දින සේවාව 2020.03.17 එනම් හෙට දින සිට නැවත දැනුම් දෙන තුරු තාවකාලිකව අත්හිටුවීමට තීරණය කර ඇත.


කෙසේවෙතත්, හැඳුනුම්පත් ලබා ගැනීමට අදාළ ඉල්ලුම්පත් සාමාන්‍ය සේවාව යටතේ සුපුරුදු පරිදි යොමු කිරීමට හැකියාව ඇති අතර, අත්‍යවශ්‍යම කරුණක් හේතුවෙන් ජාතික හැඳුනුම්පත කඩිනමින් ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය වන්නේ නම් පමණක් ඒ බව තම ග්‍රාම නිලධාරී මඟින් තහවුරු කර, අදාළ ඉල්ලුම්පත් යොමු කිරීමට කටයුතු කළ යුතු බව මහජනතාව වෙත කාරුණිකව දැනුම් දෙමු.