විශ්වසනීය පුද්ගල අනන්‍යතාව හැඳුනුම්පතයි
Hit Counter පැමිණි අමුත්තන්
   
 

හැඳුනුම්පතක් ලබා ගැනීම සඳහා අත්‍යාවශ්‍ය ලේඛන

බැලීම / බාගත කිරීම්

හැඳුනුම්පතක් ලබා ගැනීම සඳහා ඉල්ලුම්පත්‍රය
උචිත නියමිත කාලය තුළ හැඳුනුම්පතක් ලබා ගෙන නොමැති බවටත් ඒ සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රයක් ඉදිරිපත් කර නොමැති බවටත් කරන ප්‍රකාශය (පු.ලි.දෙ / 10/02/03)

ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත උපන් තැනැත්තකු ලියාපදිංචියක දී නිකුත් කරනු ලබන සහතිකය

ශ්‍රී ලංකාවේ පුරවැසියකු වීම අවසන් කිරීමේ දී කරන ප්‍රකාශය

ශ්‍රී ලංකාවේ පුරවැසි‍යකුගේ  කාලත්‍රයා සඳහා නිකුත් කරනු ලබන පුරවැසි සහතිකය

නේවාසික ආගන්තුක යෝජනා ක්‍රමය යටතේ වලංගු වීසා ලබාගෙන සිටින තැනැත්තන්ට ලියාපදිංචි කිරීමෙන් පුරවැසිභාවය ප්‍රදානය කළපසු  නිකුත් කරනු ලබන සහතිකය

පුරවැසිභාවය අත්හැරීමේ ප්‍රකාශය

ද්විත්ව පුරවැසි සහතිකය

ඉන්දියානු හා පකිස්ථානු පදිංචිකරුවන්  ලියාපදිංචි කළපසු නිකුත් කරනු ලබන  පුරවැසි සහතිකය

ඉන්දු ලංකා ගිවිසුම යටතේ ලියාපදිංචියෙන් පුරවැසිභාවය ප්‍රදානය කිරීමෙන් පසුව නිකුත් කරනු ලබන පුරවැසි සහතිකය

ආදේශිකයන්ට පුරවැසිභාවය ප්‍රදානය කිරීමේ පනත යටතේ නිකුත් කරනු ලබන පුරවැසි සහතිකය

ඉන්දියානු සම්භවයක් ඇති පුද්ගලයන් ලියාපදිංචියෙන් පුරවැසිභාවය තහවුරු කිරීම සඳහා කරනු ලබන  දිවුරුම් ප්‍රකාශය

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඉන්දියානු සම්භවයක් ඇති තැනැත්තන්ට පුරවැසිභාවය ප්‍රදානය කළපසු නිකුත් කරනු  ලබන පුරවැසිභාවය පිළිබඳ  සහතිකය

චීන සම්භවයක් ඇති තැනැත්තන්ට පුරවැසිභාවය ප්‍රදානය කිරීමේදී නිකුත්කරනු ලබන  පුරවැසි සහතිකය

උප්පැන්න සහතිකවල ආදර්ශ

උප්පැන්න ලේඛනයේ උපුටාගත් සටහන

අනුමාන වයස් සහතිකය

දරුකමට හදාගැනීම පිළිබඳ සහතිකය

ලේඛන සෙවීමේ ප්‍රතිඵල සටහන

ප්‍රමාදයට හේතු සඳහන් අයදුම්කරුගේ ප්‍රකාශය

විවාහ සහතිකවල ආදර්ශ

මරණ සහතිකවල ආදර්ශ