அடையாள அட்டை - நம்பகத்தன்மையான தனிநபர் அடையாளம்
Hit Counterபார்வையாளர்கள்
 

2017.09.01 ஆம் திகதியிலிருந்து உபயோகப்படுத்தவுள்ள
புதிய புகைப்படத்தின் தரம்.

 
 


45mm x 35mm

புதிய அடையாள அட்டை பாவனையில் உபயோகிக்கக் கூடிய சிறந்த தரத்திலான புகைப்பட மாதிரி

 

1' 2" x 0' 7"

இதுவரை காலமும் உபயோகித்த புகைப்பட மாதிரி

   
             

புதிய புகைப்படத்தின் தரம்.

2017/09/01 ஆம் திகதியிலிருந்து தங்களால்  தேசிய அடையாள அட்டையைப் பெற்றுக்கொள்வதற்காக விண்ணப்பிக்கும் போது கீழ்க்காணும் தரத்திலான புகைப்படத்தினை உபயோகப்படுத்தும்படி பணிவுடன் அறியத்தருகிறேன்.

இவ்வாறான புகைப்படத்தினை பெற்றுக்கொள்வதற்காக எங்களால் பதிவு செய்யப்பட்ட புகைப்படப்பிடிப்பாளரிடம் செல்லும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன். புகைப்படப்பிடிப்பாளர்களின் பெயர் விபரங்கள். Link>>

 

 

 

 

 

 

12ஆம் ஒழுங்குவிதிற்கு அமைவாக

9,16 மற்றும் 17 என்னும் பிரிவுகளின் நோக்கங்களுக்காகச் சமர்ப்பிக்கப்படுவதற்குத் தேவைப்படுத்தப்படும் அத்தகைய ஒவ்வொரு நிழற்படமும் பின்வரும் பரிமாணங்களையும், அளவுக்குறிப்பீடுகளையும், நியமங்களையும் மற்றும் தரத்தையும் கொண்டிருத்தல் வேண்டும் :-

 • நிழற்பட அளவானது, அகலத்தில் 35 மி.மீ.xஉயரத்தில் 45 மி.மீ. என்பதாகவிருத்தல் வேண்டுமென்பதுடன், நிழற்படத்தின் தரமானது, ஆட்களைப் பதிவு செய்தல் ஆணையாளர் தலைமையதிபதியினால் ஏற்பாடு செய்யப்படும் மென்பொருளுக்கிணங்க அல்லது அறிவுறுத்தல்களுக்கிணங்க இருத்தல் வேண்டும்;
 • முகமானது, திறந்த மற்றும் தெளிவாகத்   தென்படக்கூடிய கண்களுடனும், மூடிய வாயுடனும், சிரிப்பில்லாமலும், சுயநிலை முகக் குறிப்புடன் இருத்தல் வேண்டும்;
 • தலைமுடியானது, முகத்திலிருந்து விலகியிருத்தல் வேண்டுமென்பதுடன், முகத்தின் விளிம்புகள் தெளிவாகத் தென்படக்கூடியனவாகவிருத்தலும் வேண்டும்;
 • மூக்குக் கண்ணாடிகளிலிருந்து (ஏற்புடையதாயின்) பிரதிபலிப்புகள் எவையும் தென்படக்கூடியனவாகவிருத்தலாகாது. வில்லைகளினூடாகக் கண்கள் தெளிவாகத் தென்படக்கூடியனவாக இருத்தல் வேண்டுமென்பதுடன், தெளிவான (நிறப்பூச்சிடப்படாத) வில்லைகள் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுகின்றன;
 • வெளிச்சமிடுகை ஒரு சீரானதாக இருத்தல் வேண்டுமென்பதுடன், நிழல்களை, கூசொளியை அல்லது பளிச்சீட்டுப் பிரதிபலிப்புகளைக் காண்பித்தலுமாகாது;
 • நிழற்படத்தின் காட்சிப்படுத்தலும் வெண்நிறப் பின்புலமும் விண்ணப்பகாரரின் இயற்கையான தோல் நிறத்தைப் பிரதிபலித்தல் வேண்டும்;
 • தோற்றநிலை நேராகவிருத்தல் வேண்டுமென்பதுடன், முகமும் தோள்களும் நிழற்படக் கருவிக்கு நடுவிலும் எல்லாப் புறமும் சரிசமமாகவும் இருத்தலும் வேண்டும்;
 • பின்னணியானது, ஒரு சீராகவும் அலங்காரங்களின்றியும் வடிவங்களில்லாமலும் இளநீல நிறத்திலும் இருத்தல் வேண்டும்;
 • உருவமானது, தெளிவாகவும் கூர்மையாகவும் ஒருநிலைப்படுத்தப்பட்டதாகவும் இருத்தல் வேண்டும்;
 • நிழற்படமானது, உயர்தொழில்சார் அச்சிடும் ஆய்வுகூடத்தைப் பயன்படுத்தி நிறத்தில் அச்சிடப்படுதல் வேண்டும்;
 • நிழற்படமானது, எவ்வகையிலும் மாற்றப்படுத்தலாகாதென்பதுடன், விண்ணப்பகாரரின் இயற்கை நிலையில் எடுக்கப்படுதலும் வேண்டும்;

           
2015/12/22ஆம் திகதிய 1964/31ஆம் இலக்க அதிவிசேஷமான வர்த்தமானி அறிவித்தலின்படி பிரசுரிக்கப்பட்ட 2015 ஆம் ஆண்டுகளை ஆட்களைப் பதிவு செய்யும் (திருத்திய) ஒழுங்குவிதிகளின் கீழ் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது.