විශ්වසනීය පුද්ගල අනන්‍යතාව හැඳුනුම්පතයි
Hit Counter පැමිණි අමුත්තන්

ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන්ගේ අනන්‍යතාව තහවුරු කිරීම සඳහා තාක්ෂණික කාඩ්පතක්

 

තාක්ෂණික දියුණුවත් සමග සුවිශේෂී වෙනස්කම් කිහිපයක් ඔස්සේ කටයුතු කරන පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව සියලු  ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන්ගේ අනන්‍යතාව තහවුරු කිරීම සඳහා නුදුරු අනාගතයේදී අන්තර් කාලීන ජාතික හැදුනුම්පත නම් වූ නව තාක්ෂණයෙන් යුත් ජාත්‍යන්තර සිවිල් ගුවන් සේවා සංවිධානයේ ප්‍රමිතියට අනුකූල හා ඉතා සූක්ෂම ආරක්ෂිත ලක්ෂණ වලින් සමන්විත කාඩ්පතක් හඳුන්වාදීම සඳහා කටයුතු සිදුකරමින් පවතී.මෙය දිඟු කාලීන නව වැඩ පිළිවෙලක මූලික පියවරක් වන අතර ලෝකයේ දියුණු රටවල් පුද්ගලයන්ගේ අනන්‍යතාව තහවුරු කිරීම සඳහා යොදා ගනු ලබන නව තාක්ෂණය ශ්‍රී ලාංකිකයින් වෙනුවෙන් ද හඳුන්වා දීම සඳහා සිදු කරනු ලබන වැඩ පිළිවෙලකි.

1972 සැප්තැම්බර් මසදී මුල් වරට අතින් ලියා නිකුත් කරන ලද හැදුනුම්පත සඳහා හා 2014 පෙබරවාරි 28 වැනි දින සිට සිංහල හා දෙමළ භාෂාවෙන් පරිගණක තාක්ෂණය ඔස්සේ මුද්‍රණය කර නිකුත් කරන ලද හැදුනුම්පත සඳහාද යොදා ගත් ආරක්ෂිත කාඩ්පත් ක්‍රමය මේ දක්වා පැවතුනද එම සාම්ප්‍රදායික ක්‍රමයෙන් බැහැරව නව තාක්ෂණික කාඩ්පතක් ඔස්සේ නව මුහුණුවරකින් මෙම අන්තර් කාලීන ජාතික හැදුනුම්පත නිකුත් කිරීමට තීරණය කර ඇත. මෙහි පුද්ගලයන්ගේ අනන්‍යතාවය තහවුරු කිරීම සඳහා කාඩ්පතෙහි මුද්‍රණය කරනු ලබන දත්ත සිංහල දෙමළ සහ ඉංග්‍රීසි යන භාෂා තුනෙන්ම මුද්‍රණය කිරීමත් ජාත්‍යන්තර සිවිල් ගුවන් සේවා සංවිධානයේ ප්‍රමිතියෙන් යුතු ඡායාරූපයක් සහිතව නිකුත් කිරීමටත් කටයුතු කරන අතර එමඟින් පුද්ගල අනන්‍යතාවය වඩා නිවැරදිව හා විශ්වසනීය භාවයෙන් යුක්තව තහවුරු කළ හැකි ආරක්ෂිත වැඩ පිළිවෙලක් වනු ඇති බව පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවේ විශ්වාසයයි.