විශ්වසනීය පුද්ගල අනන්‍යතාව හැඳුනුම්පතයි
Hit Counter පැමිණි අමුත්තන්
 

SMART කාඩ්පත ළඟදීම .....

 
 

ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන්ගේ අනන්‍යතාව තහවුරු කිරීම සඳහා නව තාක්ෂණික කාඩ්පතක්


තාක්ෂණික දියුණුවත් සමඟ සුවිශේෂී වෙනස්කම් කිහිපයක් ඔස්සේ කටයුතු කරන පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව සියලු ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන්ගේ අනන්‍යතාව තහවුරු කිරීම සඳහා නුදුරේදීම අන්තර් කාලීන ජාතික හැදුනුම්පත නම් වූ නව තාක්ෂණයෙන් යුත් ජාත්‍යන්තර සිවිල් ගුවන් සේවා සංවිධානයේ ප්‍රමිතියට අනුකූල හා ඉතා සූක්ෂම ආරක්ෂිත ලක්ෂණවලින් සමන්විත ස්මාට් ( SMART ) කාඩ්පතක් හඳුන්වාදීම සඳහා කටයුතු සිදුකරමින් පවතී. මෙය දිගුකාලීන නව වැඩ පිළිවෙලක මූලික පියවරක් වන අතර ලෝකයේ දියුණු රටවල් පුද්ගලයන්ගේ අනන්‍යතාව තහවුරු කිරීම සඳහා යොදා ගනු ලබන නව තාක්ෂණය ශ්‍රී ලාංකිකයින් වෙනුවෙන් ද හඳුන්වා දීම සඳහා සිදු කරනු ලබන වැඩ පිළිවෙලකි. ඒ අනුව මෙම තාක්ෂණික හැඳුනුම්පත නිකුත් කිරීම මඟින් පුද්ගල අනන්‍යතාවය වඩාත් නිවැරදිව හා විශ්වසනීය භාවයෙන් යුක්තව තහවුරු කළ හැකි වනු ඇත.


1972 සැප්තැම්බර් මසදී මුල් වරට අතින් ලියා නිකුත් කරන ලද හැදුනුම්පත සඳහා හා 2014 පෙබරවාරි 28 වැනි දින සිට සිංහල හා දෙමළ භාෂාවෙන් පරිගණක තාක්ෂණය ඔස්සේ මුද්‍රණය කර නිකුත් කරන ලද හැඳුනුම්පත සඳහා ද යොදා ගත් ආරක්ෂිත කාඩ්පත් ක්‍රමය මේ දක්වා පැවතුන ද එම සාම්ප්‍රදායික ක්‍රමයෙන් බැහැරව නව තාක්ෂණික කාඩ්පතක් ඔස්සේ නව මුහුණුවරකින් මෙම අන්තර් කාලීන ජාතික හැඳුනුම්පත නිකුත් කිරීමට තීරණය කර ඇත. මෙහි පුද්ගලයන්ගේ අනන්‍යතාවය තහවුරු කිරීම සඳහා කාඩ්පතෙහි මුද්‍රණය කරනු ලබන දත්ත සිංහල, දෙමළ සහ ඉංග්‍රීසි යන භාෂා තුනෙන්ම මුද්‍රණය කිරීමත් , ජාත්‍යන්තර සිවිල් ගුවන් සේවා සංවිධානයේ ප්‍රමිතියෙන් (ICAO) යුතු ඡායාරූපයක් සහිතව නිකුත් කිරීමටත් කටයුතු කරනු ඇත.


ඒ අනුව, මේ වන විට පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ  ලියාපදිංචි වී සිටින එක් එක් දිස්ත්‍රික්කවලට අයත් ඡායාරූපාගාර මඟින් 2017/09/01 දින සිට  ICAO ප්‍රමිතියෙන් යුතු ඡායාරූප ලබා ගත හැකිය. 2017/09/01 දින සිට හැදුනුම්පත් ලබා ගැනීම සඳහා යොමු කරන ඉල්ලුම්පත්‍ර සමඟ එම ඡායාරූප ඉදිරිපත් කිරීම අනිවාර්ය වේ.